English            Refresh: 10 sec. (Změnit refresh)

VROBCE SPORTOVN VݎIVY    

Semifinále

D16A D16B D16C
D18A D18B D18C
D20A D20B
D21A D21B D21C
H16A H16B H16C
H18A H18B H18C
H20A H20B
H21A H21B H21C H21D

D35 H35 D40 H40 T3
D45 H45 D50 H50 T5
D55 H55 D60 H60 T7
D65 H65 H70 H75

Finále

D16A D16B D16C
D18A D18B D18C
D20A D20B
D21A D21B D21C
H16A H16B H16C
H18A H18B H18C
H20A H20B H20C
H21A H21B H21C H21D

D35A H35A D35B H35B
D40A H40A D40B H40B
D45A H45A D45B H45B
D50A H50A D50B H50B
D55A H55A H55B D60A
H60A H60B D65A H65A
H70A H75A T3 T5 T7